قلع اندود

قلع اندود

خط تولید ورق قلع اندود شرکت هفت الماس با ظرفیت اسمى تولید 150000 تن در سال 1400 راه اندازى گردید.
در این خط پس از انجام شست و شوى اولیه با استفاده از سلول الکتروشیمیایى که شامل محلول الکترولیت و آند مصرفى قلع مى باشد پوشش قلع متناسب با درخواست مشترى بر روى ورق پوشش داده مى شود.
پوشش دهى الکترولیتى فرآیندى است که در آن از جریان الکتریکى براى کاهش کاتیونهاى فلزى محلول در الکترولیت استفاده مى شود، به طورى که این کاتیون ها به صورت پوشش فلزى روى کاتد (ورق فلزى) رسوب مى کند. میزان پوشش قلع در ورق هاى قلع اندود طبق استاندارد JIS G3303 میتواند 8/2، 6/5، 4/8 و 2/11 گرم بر مترمربع لحاظ گردد. شکل زیر به صورت شماتیک لایه هاى تشکیل شده بر سطح ورق تولیدى قلع اندود پس از انجام فرآیند پوشش دهى را نمایش داده است.

مشخصات و محصولات ورق قلع اندود

مشخصات ورق قلع اندود

به طور کلى ورق هاى قلع اندود طبق گریدهاى معرفى شده در زیر تولید و به بازار عرضه مى شوند:

 • یکبار نورد  Single Reduced – SR:

به محصولى گفته مى شود که به کمک نورد سرد در یک مرحله ضخامت آنها کاهش پیدا کرده است. سپس ورق، آنیل و تمپر مى گردد که محصولات حاصله داراى سختى پایین تر و انعطاف پذیرى بیشترى هستند و کاربرد آنها در بدنه، سر و کف قوطى هاى دو یا سه تکه و …. میباشد.

 • دوبار نورد Double Reduced – DR:

اگر در مرحله یکبار نورد، ورق فولادى به ضخامت مورد نظر نرسد، بعد از فرآیند آنیل، ورق مجدد نورد مى شود تا علاوه بر کم شدن ضخامت، سختى آن نیز افزایش یابد. این نوع ورق ها نسبت به ورق یکبار نورد سختى و استحکام بیشترى دارند. کاربرد آن در کلید آسان بازشو و…. مى باشد.

 

کاربردها

 • کاربرد ورق قلع اندود:
  • صنایع قوطى سازى و بسته بندى
  • صنعت قطعات خودروسازى
  • صنعت ساختمان سازى
  • لوازم خانگى و صنایع مواد غذایى
  • قوطى هاى اسپرى
  • صفحه هاى چاپ

استانداردها

تقسیم بندى محصولات مطابق استاندارد 3303 JIS G:


علاوه بر این، محصولات بر اساس کیفیت سطحى و میزان زبرى ایجاد شده بر روى سطح ورق بلک پلیت به صورت زیر دسته بندى مى شوند:

جرم پوشش استاندارد- تعیین بازه جرم پوشش قلع

جدول گریدهاى قابل تولید (DR)

جدول گریدهای قابل تولید و مشابه  (SR) در استانداردهای مختلف:

 • تلرانس هاى ابعادى ورق قلع اندود:
 • تلرانس ضخامت:

ضخامت ورق بلک پلیت یا قلع اندود باید در (%8+ – % 5-) قرار گیرد.

در محصولاتى که لبه برى شده، باید اندازه گیرى از قسمت هایى که بیش از 10 میلیمتر با لبه (در عرض ورق) فاصله دارند، انجام شود. در محصولات نورد شده، اندازه گیرى طبق تفاهم بین سازنده و خریدار صورت میگیرد.

 • تلرانس عرض:

تلرانس ورق بلک پلیت یا قلع اندود نسبت به مقدار اسمى عرض به نوع محصول بستگى دارد.

 • این کمیت در محصولاتى که لبه برى شده باید در محدوده (3-0 میلیمتر) قرار گیرد.
 • در محصولات نورد شده محدوده مورد پذیرش این کمیت، (10-0 میلیمتر) لحاظ میشود.

ممکن است که محدوده تلرانس براى عرض خاص با توافق خریدار و سازنده به سمت مقادیر

کمتر تغییر یابد. با این حال مقدار حد پایینى تلرانس توافق شده نباید کمتر از صفر باشد.

 • تلرانس طول

این کمیت براى محصول در دو حالت Sheet و Coil مشخص گردیده است.

 • تلرانس طول Sheet: باید در محدوده (3-0 میلیمتر) قرار گیرد.
 • ممکن است که محدوده تلرانس براى طول خاص با توافق خریدار و سازنده به سمت مقادیر

کمتر تغییر یابد. با این حال مقدار حد پایینى تلرانس توافق شده نباید کمتر از صفر باشد.

 • تلرانس طول Coil: مقدار تلرانس طول کویل نسبت به مقدار اسمى طول، باید در محدوده (%1+ – % 1-) قرار گیرد. این الزام در مواردى که معامله بر اساس مشخصات جرم اندازه گیرى شده انجام مى شود، اعمال نمى گردد.